حسابداری سنجش مسئولیت
حسابداری سنجش مسئولیت

حسابداری سنجش مسئولیت ، این نوع حسابداری به منظور ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی سازمان به کار گرفته می شود.

چرا که ارزیابی به موقع سبب تخصیص بهینه منابع محدود می شود. مدیران سازمان طی این فرایند می توانند درباره عملکرد سازمان خود در تمامی سطوح، اطلاعات ارزنده ای کسب نمایند.


مزایای عمده حسابداری سنجش مسئولیت


- سبب افزایش توجه مدیران بر انحرافات از استانداردها و بودجه می شود
- باعث یاری رساندن به مدیران در برپایی استانداردهای عملکرد می شود. این استانداردها مبنای ارزیابی عمملکرد واقعی مدیران می شود و از زیان بخش های زیان ده بر بخش های سود ده جلوگیری به عمل می آورد.
- مدیران را در به کار گیری مفهوم مدیریت بر مبنای هدف یاری می دهند.
- سبب سهولت در تفویض اختیار تصمیم گیری می شود.

 

مفروضات حسابداری سنجش مسئولیت


- مدیران در برابر کلیه فعالیت هایی که در سازمان انجام می شود و بر آن کنترل دارند پاسخگو می باشند.
- مدیران در دسترسی به اهداف تعیین شده برای تمامی واحدهای تحت کنترل و سرپرستی شان تلاش می نمایند.
- مدیران در هدف گذاری هایی که از طریق عملکرد آنها اندازه گیری می شود مشارکت خواهند داشت.
- گزارشات عملکرد به موقع تهیه و ارائه می شوند.
تاثیر حسابداری سنجش مسئولیت در سختار پاداش دهی به روشنی مشخص شده است.


نتیجه پایانی


سیستم سنجش مسئولیت روش مناسبی برای مدیریت سازمان های بزرگ، می باشد. در ضمن شرایط مناسبی را به منظور تصمیم گیری بهتر در سطح سازمان به وجود می آورد و در مدیران و کارکنان قسمت ها مختلف سازمان به منظور بهبود عملکرد فردی سبب ایجاد انگیزش خواهد شد و آزادی عمل بیشتری در تصمیمات مدیران بخش های مختلف سازمان به وجود آورده و زمان بیشتری را برای مدیران به منظور تصمیم گیری در سیاست های کلی و برنامه ریزی های استراتژیک سازمان اختصاص می دهد.