هزینه یابی سربار کارخانه در حسابداری صنعتی
هزینه یابی سربار کارخانه در حسابداری صنعتی

هزینه یابی سربار کارخانه در حسابداری صنعتی ، هزینه های سربار هزینه هایی است که که مستقیما به ساخت محصول ارتباط ندارند و نمی توان آن ها را به آسانی به محصولات یا شماره کارها یا سفارش های معینی ارتباط داد. همچنین هزینه های مستقیمی که تسهیم آن ها به محصولی معین، مرحله ای از تولید یا سفارش خاص، مقرون به صرفه نباشد.

سربار، یکی از عوامل سه گانه بهای تمام شده محصول می باشد که باید مانند دیگر عوامل هزینه شناسایی و کنترل گردد. شناسایی هزینه های سربار به دو صورت امکان پذیر است:


_ شناسایی قبل از تحقق هزینه
_ شناسایی بعد از تحقق هزینه

سربار پیش بینی شده


هزینه های سربار کارخانه با هزینه های مواد مستقیم و کار مستقیم متفاوت است زیرا کل هزینه های سربار کارخانه ممکن است تا پایان هرماه مشخص نگردد، مانند هزینه های برق، اب و گاز مصرفی. بعضی دیگر از هزینه های سربار کارخانه ممکن است ماه به ماه به طور قابل ملاحظه ای تغییر نمایند مانند تعمیرات ماشین آلات که ممکن است در یک ماهی صورت گیرد و در چند ماه بعد تعمیر ماشین آلات وجود نداشته باشد و هزینه مرخصی که بیشتر در ماه های تیر الی شهریور انجام می شود.

تعیین کسر یا اضافه جذب سربار کارخانه


در پایان دوره مالی، هزینه های واقعی انجام شده در کارخانه باید به دوایر تولیدی و خدماتی تسهیم شود. سپس هزینه دوایر خدماتی به دوایر تولیدی سرشکن گردد.نتیجه به دست آمده از این عمل، نشان دهنده سربار واقعی هر یک از ادارات تولیدی خواهد بود که به بدهکار حساب کنترل سربار ساخت آن دایره منظور شده است. از سوی دیگر، در طول دوره مالی، سربار هر دایره تولیدی با نرخ از پیش تعیین شده، به محصولات سرشکن گردیده که در بستانکار حساب کنترل سربار ساخت آن دایره منظور شده است.

نتیجه گیری :


هزینه های سربار هزینه هایی است که که مستقیما به ساخت محصول ارتباط ندارند و نمی توان آن ها را به آسانی به محصولات یا شماره کارها یا سفارش های معینی ارتباط داد. هزینه های سربار هزینه هایی است که که مستقیما به ساخت محصول ارتباط ندارند و نمی توان آن ها را به آسانی به محصولات یا شماره کارها یا سفارش های معینی ارتباط داد.