حسابداری سنجش مسئولیت

حسابداری سنجش مسئولیت ، این نوع حسابداری به منظور ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی سازمان به کار گرفته می شود.