حسابداری سه طرفه

حسابداری سه طرفه ، این نوع حسابداری به عنوان یک روش جایگزین برای حسابداری است که بعد از استانداردهای نقدی و اعتباری جهانی یک پارامتر دیگر به آن اضافه خواهد شد.

در ادامه بخوانید حسابداری سه طرفه

حسابداری سنجش مسئولیت

حسابداری سنجش مسئولیت ، این نوع حسابداری به منظور ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی سازمان به کار گرفته می شود.

در ادامه بخوانید حسابداری سنجش مسئولیت