حسابداری صندوق
حسابداری صندوق

حسابداری صندوق ، حسابداری صندوق از حسابداری تجاری کشور متمایز می باشد.

حسابداری صندوق بسیاری از موضوعات حسابداری تجاری را شامل می شود که عملکرد آن از حابداری تجاری فراتر می باشد. برای حسابداری صندوق لازم است صندوق های مجزا بر اساس قوانین و مقررات تنظیم کرد. هر صندوق باید دارای دفتر مرکزی خود بوده و درآمدها، هزینه ها و ترازنامه شخصی ارائه دهد.